دریافت گواهینامه کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری برای ارایه مقاله و سخنرانی در مورد شورای شهر و جایگاه آن در ترویج توسعه شهری