گواهینامه سخنرانی برتر کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری – تهران – دسامبر 2018