گواهینامه مقاله برتر در دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری – دانشگاه امیرکبیر – اردیبهشت 1395