گواهینامه مقاله برگزیده دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری – دانشگاه بانگکوک – آگوست 2017