گواهینامه پذیرش، چاپ و ارایه مقاله – دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه مدیریت شهری – دانشگاه بانگکوک – آگوست 2017