گواهینامه WISSEN برای مقاله برتر کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری – تهران – 2018